top of page
Business Meeting

מה אנחנו עושים?
קידום מדיניות מבוססת נתונים

קידום נגישות לנתונים

נובה חוקרת כשלים בנגישות לנתונים כמו גם פתרונות שנוסו בארץ ובעולם כבסיס לבניית תשתיות נתונים לאומיות המספקות ערך לאנשי מקצוע בשטח לצד עמידה בעקרונות הפרטיות

קידום נגישות לנתונים

מאז 2019 פעלה נובה להקמתו של אגם המידע הראשון הציבורי הראשון בישראל, אשר יהווה תשתית דאטה לתכנון מדיניות ומעקב אחר תוצאות של התערבויות בתחומים חברתיים. בנובמבר 2020 עברה החלטת ממשלה 489 ראשונה בנושא והוקם צוות בראשות משרד ראש הממשלה והלמ"ס לקידום ההחלטה. 

 

נובה פועלת כיום על מנת לאפשר גם לעמותות לעשות שימוש באגם המידע העתידי, לבנות מודלים מתקדמים לשימוש באגם המידע על ידי קהילת החוקרים ואנשי השטח, ולקבוע סטנדרטים לאיסוף מידע בקרב ארגוני השטח.

 

כמו כן, חוקרת נובה כשלים של רשויות מקומיות בנגישות לנתונים הנמצאים בקרב ספקי ה-IT שלהם, גופי ממשל וחברות עסקיות. תוצאות המחקר יתפרסמו במהלך 2022. 

הידאטה?

Computer with Graph

​הנגשת נתוני חינוך

לרשויות מקומיות

מסמך המלצות מסכם להנגשת נתוני חינוך לרשויות המקומיות בישראל

Working with Laptop

​מסדי נתונים מנהליים אינטגרטיביים

עקרונות להקמת מסדי נתונים אפקטיביים 

Business Meeting

​אגמי מידע מגמות בינלאומיות

סקירה של שימושים, נתונים ומגמות של פתיחת אגמי מידע בעולם

פיתוח תפקיד מוביל נתונים

פיתוח תפקיד מוביל נתונים

אנו בנובה מקדמים אנשי מקצוע צעירים מתוך המערכות הציבוריות כסוכני שינוי ומובילי תחום הדאטה בארגונים שלהם כבסיס לפיתוח תשתית הון אנושי שתאפשר קפיצת מדרגה לאומית. 


תפקיד מובילי.ות הנתונים הוא לתחקר נתונים הקיימים בארגון לטובת קבלת החלטות, ולהגדיר צרכים חדשים מנתונים אל מול הדרג המקצועי והטכנולוגי בארגון ושותפי דאטה חיצוניים. ככאלו, הם לא אנשי דאטה או IT בפני עצמם, אלא הם והן מהווים גשר בין הדרג הניהולי בארגון ואנשי השטח, לבין הפתרונות הטכנולוגיים. אלא שדרג זה חסר כיום במגזר החברתי-ציבורי.

נובה מכשירה כיום את מובילי הנתונים הראשונים בעמותות וברשויות מקומיות. כמו כן, היא היתה שותפה לכתיבת מדיניות לטיוב שירותים חברתיים במיקור חוץ אשר כללו גם הכנסת תקנים חדשים ל"אנליסט נתונים" בשירותים חברתיים, תפקיד דומה במהותו ל"מוביל הנתונים" של נובה. החלטות אלו אומצו בהחלטת ממשלה 489 בנובמבר 2020.

רוצים להיות מובילי נתונים? לחצו כאן

bottom of page