top of page
Training course

מה אנחנו עושים?
הכשרות ופיתוח הון אנושי

ההכשרות של נובה גובשו על סמך היכרות מעמיקה עם האתגרים הניצבים מול מנהלים המובילים תהליכי שינוי מבוססי נתונים. ההכשרות כוללות כלים פרקטיים לעבודה עם נתונים לבעלי תפקידים שונים בארגון בהתאם לסוגיות משולחן העבודה שלהם.

הכשרות מובילי נתונים

Computer with Graph

הכשרה למובילי נתונים
בעמותות

Business Meeting

הכשרה למובילי נתונים
לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות

bottom of page