top of page

שער לידע

תובנות ודוגמאות מפרויקטי הייעוץ של נובה לשימושך

*לתשומת לבך- הורדת המצגות זמינה רק במחשב

Anchor 1

מדידה ואסטרטגיית נתונים

בניית תשתית למדידה והערכה בתוכנית חברתית

בניית תשתית למדידה והערכה בתכנית חברתית

בניית תשתית לניהול מבוסס נתונים

בניית תשתית לניהול מבוסס נתונים

מדידה והערה בקהילות בוגרים

מדידה והערכה בקהילות בוגרים

מדידה של תוכנית טיפולית

מדידה של תוכנית טיפולית

Anchor 2
רכש מוכוון תוצאות - 3. איסוף נתונים ומעק
kkkkkkkk.JPG
רכש מוכוון תוצאות - 1. תהליכי שינוי בארץ

רכש מוכוון תוצאות: חלק א'- תהליכי שינוי בארץ ובעולם

רכש מוכוון תוצאות: חלק ב'- הגדרת המדדים ושיטות המחקר

רכש מוכוון תוצאות: חלק ג'-   איסוף נתונים ומעקב אחר נתונים

תכנון אסטרטגי

עבודה עם רשויות מקומיות
מודל תעדוף פעילויות
פיתוח פעילות חדשה בארגון
בניית תוכנית אסטרטגית

עבודה עם רשויות מקומיות

מודל תעדוף פעילויות

פיתוח פעילות חדשה בארגון

בניית תוכנית אסטרטגית

Anchor 3
מאסטרטגיה ליישום

מאסטרטגיה ליישום

תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי
הקמת יחידת מחקר ופיתוח בעמותה

תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי

הקמת יחידת מחקר ופיתוח בעמותה

סוגיות ניהוליות בארגונים חברתיים

ניהול קהילת בוגרים

ניהול קהילת בוגרים

הקמת קהילת בוגרים

הקמת קהילת בוגרים

פיתוח הכנסות עצמיות

פיתוח הכנסות עצמיות

אפקטיביות ניהולית

אפקטיביות ניהולית

מיזוגים במגזר השלישי

מיזוגים במגזר השלישי

שיווק במגזר השלישי

שיווק במגזר השלישי

תכנית עבודה שעובדת

תכנית עבודה שעובדת

ניהול מתנדבים מקצועיים

ניהול מתנדבים מקצועיים

ניהול ידע

ניהול ידע

פיתוח קהילתי

פיתוח קהילתי

פעילות מניבת הכנסה במלכ"רים

פעילות מניבת הכנסה במלכ"רים

bottom of page